Els nostres serveis

Grederes 2.0. basa els seus serveis en tres eixos principals que són: Construcció, gestió i assessorament tècnic. En aquest apartat us explicarem com es desenvolupen aquestes tres potes i com teniu la possibilitat de contractar els tres serveis junts o per separat.

Construcció

Obra nova: Obres de nova creació, des dels fonaments fins el darrer detall.
Reforma: Quan es necessita una reconstrucció ja sigui total o parcial d'un edifici existent.
Rehabilitació: Adequació estructural i/o funcional d'un edifici existent. Ja sigui per millorar-ne l'habitabilitat, la seguretat estructural i constructiva així com la protecció de presència d'aigua i humitats.
Obra pública: Quan el promotor és un ens públic.
Manteniment: Les tasques de seguiment necessàries per assegurar el bon estat de la finca, habitualment fent feines periòdiques.

Gestió

Direcció d’obra: És la interlocució entre el client i la direcció facultativa de l’obra perquè s’executi tot de manera correcta i en els temps establerts.
Claus en mà: És el servei més global de tots i implica el compromís amb el client des del minut zero fins el lliurament de les claus.
Comunitats de veïns: Aquelles feines per a comunitats veïnals que solen implicar els espais comuns.
Contractació d'industrials: Buscar el professional adequat per a cada necessitat, amb la premissa que ofereixin qualitat, un bon servei i preu i fent-se’n responsable del seu compliment.

Assessorament Tècnic

Projectes: l’empresa compta amb arquitectes tècnics per estudiar la idea del client, fer-ne els plànols i ajudar-lo en la presa de decisions.
Direcció i execució d'obres: fer el seguiment periòdic de l'obra per tal de garantir la bona execució. També es pot fer el control de Qualitat dels materials.
Cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica: en l'actualitat aquests documents són necessaris per a determinades operacions amb immobles com ara compravendes, contractes de lloguer.. etc. L'assessorament passa per detallar les accions necessaries per l'obtenció d'aquests documents.
Informes i valoracions: Es tracta dels informes, normalment previs, que proporcionen informació per avaluar l’estat de cada obra i que ajuden a decidir quines accions cal emprendre en cadascuna. Es fa una valoració econòmica perquè el client tingui coneixement del cost real que suposarà.
Open chat